Olympus Sport Olympus Sport Olympus Sport

Μέλος των

ITF logo
EITF logo
  • Τηλέφωνο: 2310672006
  • Fax: 2310672009
  • Email: info@itf-taekwondo.gr

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Α΄ ΕΠΙΠΈΔΟΥ

 Η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής Προπονητών Α’ Επιπέδου, κατά τη συνεδρίαση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29.6.2023 μέσω
τηλεδιάσκεψης και αφού έλαβε υπόψη της:
α) Το άρθρο 1 «Επιτροπή Διοίκησης – Γραμματέας Αρμοδιότητες» και τα άρθρα 6 & 8
«Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Δικαιολογητικά Συμμετοχής» αντίστοιχα, της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/604308/6.12.2022 Απόφασης
ίδρυσης της Σχολή και της τροποποίησης ΥΠΠΟΑ/126890/16.3.2023
β) Το αρ.3 του Ν.2725/1999, όπως ισχύει σήμερα
γ) Τον έλεγχο των αιτήσεων των Υποψηφίων Σπουδαστών και των επισυναπτόμενων υποβληθέντων δικαιολογητικών

Αποφάσισε την έγκριση και ανακοίνωση των Προσωρινών Πινάκων Εισακτέων και Απορριπτέων ως εξής:

Α. Εισακτέων που πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής
Β. Απορριπτέων λόγω ελλιπών δικαιολογητικών ή/ και προϋποθέσεων

Ανακοίνωση

Αθλητική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος

Ρόδου 15 Πάρκο Ρόδων (Πρώην πλατεία τερψιθέας) Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκης Τ.Κ 56430

Τηλ: 2310672006

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 3716 Ημερ. Αθλητικής Αναγνώρισης: 01/04/1999

Επικοινωνία για θέματα GDPR: dpo@aote.gr